Regulamin

 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Operatorem obiektu jest Zamieszkam.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 4. 

 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.

 3. Korzystanie z apartamentu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 4. Przedłużenie pobytu poza okres rezerwacji Gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Prośba o przedłużenie pobytu będzie uwzględniana w zależności od dostępności apartamentu. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.

 5. Klucze do apartamentu zostaną przekazane zgodnie z wysłaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej instrukcją.. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem pracownikowi obsługi. 

 6. Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez obsługę obiektu. Gość zobowiązany jest poinformować obsługę o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu niedojazdu. 

 7. Do czynności zameldowania wymagane jest podanie pełnych danych osobowych. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z Gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.

 8. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości

  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

  3. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu

  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu

  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty

  6. odmawia zapłaty obowiązującej kaucji

 9. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie. Lista wyposażenia znajduje się w apartamencie.

 10. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego oraz wyposażenia w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

 11. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Gościa oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.

 12. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Operatorowi oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Gość zobowiązany jest do poinformowania Operatora lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

 13. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Operator zastrzega możliwość pobrania od Gość, przed wydaniem kluczy do lokalu kwoty stanowiącej kaucję. Wysokość kaucji ustalana jest przez Operatora jednak jej minimalna wysokość 500 zł. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu oraz po ewentualnym potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Gościa oraz osoby przebywające wraz z nim w apartamencie. Zwrot kaucji odbywa się na wskazany przez Gościa rachunek bankowy.

 14. Potrącenie należności przez Operatora z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

 15. Operator w przypadku płatności kartą zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.

 16. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu Gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacząco pogorszyć stan apartamentu lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.  Operator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.

 17. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Gość zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 300 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Operator może również odmówić wydania kluczy.

 18. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 200 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).

 19. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku złamania powyższego zakazu Operator obciąży Gościa karą umowną w wysokości 1.000 zł. 

 20. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez okolicznościowych (np wieczorów kawalerskich, panieńskich, urodzin itp.) W przypadku złamania powyższego zakazu Operator obciąży Gościa karą umowną w wysokości 1000 zł

 21. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

 22. Jeżeli wskutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Operatora zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Operator uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa bez obowiązku zwrotu opłaty za rezerwację. Ponadto w takim wypadku Operatorowi przysługuje prawo obciążenia Gościa kwotą 1.000 zł kary.

 23. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić na żądanie Operatora wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.

 24. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę

 25. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 26. Operator zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.

 27. Reklamacje dotyczące pobytu należy składać na adres info@obsluga-rezerwacji.pl

 28. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 29. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Operatora.